Cukorbetegség treads kezelése


Elsısorban a szív- és érrendszer területén 2 számolhatunk ezen hatásokkal, mivel a szívizomban, a coronáriákban és a perifériás érrendszerben 3, 4, 5de az izmokban 6 és az arteriolákban 7 is nagy számban megtalálhatók, és fiziológiai szerepük is már jelentıs mértékben tisztázódott 4.

A KATP csatornáknak a cardiovascularis rendszerben endogén protectív szerepet tulajdonítanak 8mivel a microcirculatiót representaló pre - és postcapillaris arteriolákban és az endothelben is nagy számban jelen vannak és metabolikus szabályozottságukból eredıen pusztán az endothelhez kötött folyamlatokkal is szoros kapcsolatban állnak Aktivitásuk révén, a fent említett sejtek membran potenciáljának változtatásával szerepet kapnak a precondicionálásban 8az erek vasomotor funkciójában és a vasodilatációs reactiókban 4.

A typ. Diahetes mellitus Cukorbetegség treads kezelése korai szakaszában a glucose toxicitás a kisereében és arteriolákban reversibilis funkcionális eltéréseket okoz, melyek a klinikumban csupán elırehaladott állapotban, esetleg már szerkezeti elváltozást is eredményezı stadiumban regisztrálhatók microalbuminuria, FLAG.

Reopoliglyukin cukorbetegség

Cukorbetegségben a bır microcirculatiójának funkcionális eltérései szoros korrelációt mutatnak egyéb microcirculatiós szervkárosodásokkal 9, l0melynek magyarázata, hogy a bır microcirkulatiója nyugalomban a keringési kapacitás kb. Így a lézer Doppler LD vizsgálat a bır legkisebb keringési egységét pre-postcapill.

Ezt az érzékeny non invazív vizsgálati módot alkalmaztuk az in vitro vizsgálatok és a kedvezı klinikai profil 11 alapján perifériás érhatásában is kedvezınek ígérkezı glimepiride Amaryl, Aventis microcirculatiós hatásának értékelésében. Monoterápiában alkalmazott glibenclanlide Gilemal, Chinoinilletve glimepiride Amaryl, Aventis terápia perifériás microcirculatióra kifejtett hatását vetettük össze frissen diagnosztizált, csupán diétás kezeléssel tovább egyensúlyban már nem tartható korai tip.

DM-ban szenvedı és min.

cukorbetegség treads kezelése rana a cukorbetegség kezelésének

Kontrollként 5 egészséges anyagcsereállapotú 3 ffi, 2 nı egyén került beválasztásra. A kontroll személyek és betegek érrendszeri megbetegedésben, illetve szövıdményben nem szenvedtek, gyógyszeres kezelésben - az anyagcsereállapot rendezés céljából bevezetett készítménytıl eltekintve - nem részesültek.

Ez utóbbi egyúttal kizárta más bmj diabetes management hatással rendelkezı gyógyszer szedését is: például: Ca antagonisták, ACE-gátlók, nitrátok stb.

A szoros anyagcsere ellenırzés mellett a vizsgálat indításakor, majd a SU kezelési periódusok végén lézer Doppler vizsgálatot végeztünk. Ennek keretében a nyugalmi alapáramlás mérését basalis flow, Foa reaktív hyperaemia tesztet RHT és vasoconstrictiós tesztet VCT végeztünk el. Cukorbetegség treads kezelése vizsgálatot standardizált körülmények között, a készülék kalibrálása után, zajmentes szobában, állandó szobahımérsékleten 22 Cfekvı helyzetben, 10 perces pihenést követıen végeztük.

Méréseink során a nyugalmi periódus elteltével az alapáramlást Fo értékeltük, majd ezt követıen a reaktív hyperaemia tesztet RHTvalamint a vasoconstrictiós tesztet VCT alkalmaztuk. RHT: Reaktív Hyperaemia Test: A basalis áramlás Fo mérését követıen a vizsgálófej változatlanul hagyása mellett a felkaron elhelyezett higanyos vérnyomásmérı mandzsetta Hgmm - 2 percig felfújásával az alkarban ischaemiát hozunk létre, majd az áramlás folyamlatos detektálása mellett a mandzsetta hirtelen felengedését követıen létrejött flow fokozódását elérjük.

Fórum bay levél a cukorbetegségért

VCT: Vasoconstrictíós teszt: A flow változásának értékelése fekvı, majd álló helyzetben lábon, a belboka felett felhelyezett elektróddal történt. A laser Doppler vizsgálat klinikai jelentıségét non illvazív jellege és nagy érzékenysége adja. A módszer experimentális és klinikai felhasználásával kapcsolatosan utalunk külföldi és hazai szerzık munkáira 12, Az érbetegségek kizárása céljából végeztük az alábbi kiegészítı vizsgálatokat: Hypertonia kizárása 24 ð ABPM monitorozással, alsó végtagi obliteratív érbetegség kizárása pulsatilis Doppler PD vizsgálattal, coronariabetegség kizárása Bruce protokoll szerint végzett Treadmil terheléses vizsgálattal.

Statisztikai elemzésben egy-szempontos variancia analízist Bonferroni alkalmaztunk.

Fórum bay levél a cukorbetegségért

Eredmények Eredményeinket az I. Az LD lehetıséget ad a nyugalmi áramlás Fovalamint provokációs próbákra létrejött áramlásváltozás ðf észlelésére.

Vizsgálatunkban flow medialt RHT által elıidézett ischaemias stressz során csakúgy, mint diabeteses anyagcserezavarban az érfali metabolismus károsodik.

A glibenclamiddal dfglib vs. Ugyanakkor mind a kóros szénhidrát anyagcsere, mind a glibenclamide kezelés significans mértékben megnyújtja a maximális fluxusváltozásig eltelt T peak idıtartamot T peakdm vs. T peakc : 6,45 s SE:0,19 vs. A célul kitőzött normoglikaemia elérhetı volt mind a két SU csoportban, az egyes kezelési periódusok végén a laborparaméterek az egészséges kontroll csoporttal csaknem megegyezıek voltak 1.

A VCT alapján a hyperglikaemias kezelésben még nem részesült betegek DM között 3 személy mutatott kóros VCT paramétereket, mely alapján esetükben diabeteses neuropathiát diagnosztizáltunk tekintettel arra, hogy egyéb toxikus ártalom nem volt bizonyítható vegyszer, alkohol és az LD vizsgálat sensitivitása, a korábbi eredmények alapján erre feljogosít A második generációs SU készítmények cardiovascularis hatásuk tekintetében nem egységesek. Állatkísérletek igazolták a glimepiride érhatásoktól mentes szelektív hatását 16 és a glibenclamidhoz hasonló kémiai szerkezete ellenére kedvezıbb farmakokinetikai tulajdonságait.

cukorbetegség treads kezelése cukorbetegek magyarorszagon

Ezen kedvezı in vitro eredmények és a glimepiride kedvezı farmakodinámiás profilja 11 ellenére a human klinikai tanulmányok ellentmondó angiológiai hatásokról számolnak be 17, 18, Bár egészséges anyagcsereállapotú betegeknél cukorbetegség treads kezelése alkarban diazoxiddal kiváltott artériás dilatációban a glimepride hatását a placeboval azonosnak találták 17és ismételt coronaria dilatációval előállítás kezelésére viszketés diabetes precondicionális hatása is megırizhetınek bizonyult glimepiride adása mellett 18ugyanakkor más cukorbetegség treads kezelése diabeteses anyagcserezavarban acetylcholinnal aktivált endothel-dependens válaszreakció vizsgálatakor beszámoltak arról, hogy a glibenclamiddal azonos mértékben gátolja a vasodilatációt.

Ez utóbbi észlelésnek ellentmondani látszott, hogy vizsgálatunkban, szénhidrát anyagcserezavarban, bár jó anyagcserekontroll mellett, a glimepiride a vasodilatációs reakciót nem befolyásolta. Az RHT során cukorbetegben a glibenclamide hatástól eltérıen glimepiride kezelés alatt, a válaszreakció az egészséges kontrollcsoporttal azonos mértékőnek bizonyult.

Tudatos jelenlét a járványválság okozta problémák kezelésére

Ennek hátterében részben a gyakran elınyként említett, glibenclamidnál alacsonyabb terápiás dózissal elérhetı jó anyagcsereállapot 11, 15részben receptor szelektivitása áll.

In vivo vizsgálatból ismert, hogy a klinikumban használatos glimepiride dózis többszöröse sem gyengíti a diazoxiddal kiváltott. K- ATP csatorna által mediált vasodilatációt Betegeink anyagcsereállapotának jelentıs különbsége ellenére az alapáramlásban Fo nem volt statisztikailag értékelhetı különbség a kontroll és a cukorbeteg csoportok között, melynek feltehetı oka.

Az idézett vizsgálatban az anyagcsereállapot csatorna aktivációra kifejtett hatása nem került értékelésre. Azonban az anyagcserezavar okozta metabolicus hatásból eredıen nemcsak a resistencia erek K ATP csatornáinak aktivitása 4de a K ATP csatorna aktiváló szerek iránti érzékenysége is csökkent mértékő lehet diabetes mellitusban.

A magyarok fele túlsúlyos és nem mozog

In vitro tanulmányok igazolták, hogy a szénhidrát anyagcserezavarban az endotheltıl független 21, 23 vasorelaxatió, valamint az endothel csökkent NO synthesisébıl adódóan az endothel dependens 20, 22 vasorelaxatió is gátolt formában valósul meg.

Ezért tapasztalható mérsékeltebb flow medialt vasodilatációs készség human vizsgálatokban is rossz szénhidrát anyagcsereállapot során 22, 23, Megfigyelésünk során is a még SU kezelésben nem részesült cukorbeteg csoport relaxatiós készsége ðfdm szignifikánsan elmaradt az egészséges kontroll csoportban mért értéktıl 3.

Étkezés utáni rövid séták a 2. A Diabetes Care legújabb számában megjelent tanulmányuk eredményei szerint, a főétkezések után végzett, negyedórás séták ugyanolyan hatásos terápiát jelentenek, mint a már korábban javasolt, naponta egyszeri, perces gyaloglás. Ráadásul a most kapott adatok azt jelezték, hogy ez a mozgás éppen az esti, legtartalmasabb evés, a vacsora után három órára is gátolta a vércukor szignifikáns emelkedését. DiPietro és munkatársai tíz, 2.

A K ATP ioncsatorna aktivitásának szabályozása szempontjából elsıdleges és meghatározó a sejt energetikai állapota. Így normoglikaemias körülmények között a csatornák RHT során diabetes mellitusban is aktiválhatók, melyet a vasoactív hatással rendelkezı glibenclamide és az érhatással nem rendelkezı glimepiride 5 eltérıen befolyásolhat. Ezt látszik megerısíteni Bjilstra 17 vizsgálata, melynek során egészséges anyagcsereállapotban a diazoxiddal létrehozott K ATP csatorna aktivitást a glimepiride - glibenclamiddal ellentétben - nem gátolja.

Az eddigi tudományos közlések, még a humán vizsgálatok is, a glimepiride direkt K ATP csatorna blokkoló hatását csatorna aktiváló szerekkel érzékenyített, akut vizsgálatban észlelték 18, Klinikai megfigyelésünk azonban krónikus gyógyszerszedés mellett, fiziológiás reflex reakciót értékelt, mely a tartós sulfonylurea kezelés alatt álló cukorbeteg vasodilatációs készségét reprezentálja.

Babai László, a Magyar Életmód Orvostani Társaság ÉMOT elnöke szerint éppen ezek a tények azok, amelyek miatt jóval nagyobb szerep kell, hogy jusson az életmód orvoslásnak. Nem figyelünk eléggé az életmódunkra Nemrégiben látott napvilágot a KSH friss kutatása, Egészségi állapot és egészségmagatartás címmel. A Központi Statisztikai Hivatal tanulmánya szerint a népesség szubjektíven megélt általános egészségi állapotában nem történtek jelentős változások a — közötti időszakban. Az egészségi állapot önbevallásos megítélése természetesen részben a valóságon alapul, másrészt viszont szubjektív, az egyének egy általuk vélt normához igazítják a véleményüket. Ez utóbbiak nagy része túlsúlyos, enyhe és középsúlyos elhízással a lakosság mintegy kéttizede, súlyos elhízással csak elenyésző része küzd.

Vizsgálatunkban megerısítést nyert, hogy egészséges anyagcsereállapothoz hasonlóan 17, 18 szénhidrát anyagcserezavarban sem fejt ki a glimepiride a flow medialt vasodilatációs gátló hatást, mely gyakorlati jelentıséggel bír a perifériás érbetegséggel küzdı cukorbetegek kezelésében.

A vizsgálat indulásakor friss, még kezeletlen cukorbetegek esetében a hyperglikaemiához társuló lipidanyagcserezavarral 22a csökkent inzulinérzékenységgel - inzulin rezisztens állapottal 24, 25 is számolnunk kell. Ezek kapcsán szintén csökken a vasodilatációs készség, mely hozzájárulhat a diaheteses ér patológiás válaszreakciójához A glimepiride terápiának a bır microcirculatiójára kifejtett kedvezı hatásában ugyanakkor szerepet kell cukorbetegség treads kezelése a glucose transzporterek GLUT-1, GLUT- 4 fokozott expreszszalódásának is Ez utóbbi a K ATP csatorna metabolikus szabályozás szempontjából meghatározó glucose felveétel fokozódását eredményezi, mely a metabolikus szabályozás elsıdleges modulátorát, az intracellularis ATP mennyiséget növeli az érfali sejtekben, így a relaxációra képes sejtekben a K ATP csatornák reakciókészségét hypoxia érzékenységét fokozza.

A cukorbetegség a világon a leggyakoribb anyagcsere-betegség, mely szövődményei révén rontja a beteg életminőségét és életkilátásait. Cukorbetegségben az inzulinhatás csökkent vagy hiányzik, emiatt a szervezet egyes sejtjei nem képesek a vérből a szőlőcukrot felvenni, így éheznek. A vérből a szőlőcukor a vizelettel kiürül, sok vizet vive magával, innen a. A cukorbetegség tünetei között szerepelhet a szomjúság, a hirtelen fogyás, a zsibbadó végtagok vagy a lassan gyógyuló sebek.

Ennek következtében a glimepiride tartós alkalmazása során a korábban feltételezett kedvezı extrapancreatikus metabolikus hatásai 26 is érvényesülhetnek, s együttesen a relaxációban résztvevı összes sejt energetikai állapotának javításával diahetes mellitusban az erek vasodilatációs készségének fokozódását eredményezhetik Mivel a bır microcirculatiójában észlelt változások generalizált vascularis vasodilatációként értékelhetık 13így tapasztalatunk azt cukorbetegség treads kezelése, hogy a glimepiride valóban érhatásoktól mentes, biztonságos és kedvezı metabolikus hatású SU készítmény, melynek következtében a klinikumban az obliteratív érbetegségben szenvedı cukorbetegek kezelésében is ígéretes lehet.

Irodalom 1.

Étkezés utáni rövid séták a 2. típusú cukorbetegség kezelésére

Aschroft, F. M, Gribble, F. Lessons from studies of cloned K ATP channels. Nichols, C. Quayle, J. Braycen, J. Nelson, M. Inagaki, N. Bari, F. Blood Flow Metab. Evidence of a generalized disorder of vascular function? Rokamp, R. S Winsor, T. Haumschild, D. Luong, T. Angiology, Farkas K. Járai Z. Diaheteses microangiopathia kimutatása laser Doppler vizsgálattal.

cukorbetegség treads kezelése diabetic polyneuropathy medscape

Érbetegségek, N Winkler G. Diabetologia Hullgarica 8: Saponaro, A. A functional and flowmetry study in subiects with diabetes mellitus type 2. Geiser; K, Végh. Thien, T. Klepizig, H. Abbink, E.

Jansen von Rosendaal, A.